UAP

Akronym för Unidentified Anomalous Phenomena. Ett färskare begräpp för ännu icke identifierade och förstådda fenomen. Tidigare stod akronymen för Unidentified Aerial Phenomena, men i och med ändringen till Anomalous, vidgar man begräppet att även gälla platser under vatten, på marken och untanför jordklotet. 

Uttrycket, innehållande ordet Aerial, sägs ha skapats av ATIC för att indikera okända fenomen i luften och är alltså inte ett nytt begräpp, även om det populariserats i USA under de senaste åren. Akromymen anammades sedemera av vissa ufogrupper för att få bättre acceptans och legitimitet av undersökningarna, och komma bort från förkortningen UFO. 

UAV

Unmanned Areial Vehicles, obemannad flygfarkost som är radiostyrd eller programmerad att flyga viss sträcka för att spana, samla in underrättelse och filma eller fotografera. I Sverige har man officiellt gått över till att använda förkortningen RPAS.

wikipeida

Ubatuba-fallet

I september 1957 blev flera personer i Sao Pauloprovinsen i Brasilien vittnen till hur ett diskusformat föremål exploderade i luften över havet. Föremålet hade flugit mot vattnet i en brant bana men i sista stund lyckats undvika att krascha bara för att explodera under den branta stigningen uppåt. Metalldelar kastades långt åt sidorna i samband med explosionen och några hamnade på stranden framför personerna. Problemet med Ubatuba-fyndet är att inget av vittnena till händelsen har gått att spåra. En analys av metallbitarna gav till resultatet att de små bitarna var gjorda av rent magnesium. En senare analys utförd i USA gav ett något annat resultat. Här visade det sig att Ubatuba-fragmentet innehöll spår av strontium, något som inte ingår i konventionellt magnesium. Denna förorening bekräftades också vid en senare undersökning vid ett annat laboratorium.

UCAV

Unmanned Combat Aerial Vehicles, obemannad stridsfarkost som kan flygas med pilot på marken och styrs, kontrolleras via radio och filmkamera som följer farkosten i realtid. Beväpnad med olika vapensystem beroende på uppdragets art. Jakt, attack eller spaning. Fördel mot vanligt jaktflygplan: Billigare, ingen pilot som kan dödas vid nedskjutning, kan klara högre G-belastning (positiv och negativ).

wikipedia

Ufo

 

Den moderna benämningen på vad man tidigare felaktigt kallade flygande tefat. Beteckningen kommer från början av 50-talet då det amerikanska flygvapnet införde förkortningen och står för Unidentified Flying Objects (Oidentifierade flygande föremål). Olika amerikanska undersökningar och myndigheter har haft sin syn på vad ett ufo är. Det amerikanska flygvapnet (USAF) definierade 1966 UFO som: ”Alla flygande objekt som observatören inte kan identifiera”. UFO-Sverige definierar ufo på följande vis: ”Alla föremål som observeras i luftrummet och som varken direkt eller efter en analys av en kvalificerad undersökare kan identifieras som en misstolkad, känd företeelse, är att betrakta som ett oidentifierat objekt, ett ufo”. Under de senaste åren har beteckningen allt oftare kommit att skriva med gemena bokstäver i takt med att ufo kommit att mera ses som ett ord än en förkortning.

Se: Flygande tefat

UFO-Sverige episod 3 om begreppet ufo

UFO-Aktuellt

Organ för Riksorganisationen UFO-Sverige sedan 1980. Första numret utgavs efter en delvis stormig riksstämma i Enköping den 22 mars detta år varvid grundaren av UFO-Sverige, Carl-Axel Jonzon, tog med sig ”sin” tidning - UFO-Information - och ”sin” förening med samma namn och lämnade UFO-Sverige. UFO-Aktuellt har nu blivit den mest långlivade ufotidskrift som utgivits i Sverige och bara UFO-Nyt i Danmark är äldre i de nordiska länderna. UFO-Aktuellt utkommer med fyra nummer per år. Redaktör sedan starten är Håkan Ekstrand.

Se: Ekstrand, Håkan 

Läs mer

Owe Lewitzki Svävaren

UFO-Center Karlskoga

Lokalförening inom UFO-Sverige 1976-1998. Ordförande var Owe Lewitzki och Acke Svensson. Som mest hade föreningen 66 medlemmar. Åren 1979-1986 utgav föreningen tidskriften Svävaren.

Ufo-fönster

Termen myntades av författaren och journalisten John A. Keel och åsyftar ett geografiskt område eller plats där antalet uforapporter är särskilt högt. Jämtland-Härjedalens- och Västernorrlands län visar bland den högsta ufofrekvensen i Sverige, tre gånger högre än riksgenomsnittet, enligt en studie från 1983 av 602 rapporter som publicerats i dagstidningar, tidskrifter och böcker under tiden 1879-1978. Sådana områden där man oftare gör ufoobservationer kallas med en samlande term för ”ufofönster”. Ett sådant ufofönster verkar finnas i trakten av Trehörningsjö, några mil norr om Örnsköldsvik, där flera oförklarliga händelser ägt rum. Bland annat flera observationer av mystiska varelser. Det mest kända ufofönstret i världen är Hessdalen i Norge.

Se: Hessdalen, Project

UFO-Information

Ufoorganisation med bas i Linköping som till och med 1996 gav ut en tidskrift med samma namn. Organisationen bildades 1980 som en utbrytning ur Riksorganisationen UFO-Sverige. Ordförande är Kjell Thörnlund. Föreningen har i dag ingen verksamhet.

UFO-Luftrumsbevakning

Se: Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning

UFO-Motala

 

Ett av föregångarna till UFO-Sverige. Bildades i augusti 1968 med Carl-Axel Jonzon som ordförande.

UFO-Norge

UFO-Norge bildades 1973 och är en sammanslutning av personer och grupper från hela Norge, som alla har ufofenomenet som förenande intresse. Organisationen samlar in, bearbetar och studerar alla tillgängliga upplysningar och rapporter om UFO i Norge. Organisationen ger ut tidskriften ”UFO” med fyra nummer om året. Hösten 2016 gick UFO-Norge och NETI samman och bildade en ny organisation under namnet Norsk UFO-Senter, ordförande är Berit Oftedal.

webb

Ufo-stugan 

1980-2011 hade UFO-Sverige en klubbstuga (Ufo-stugan) i Ulunda, utanför Enköping som under mer än 30 år fungerade som samlingspunkt, inte bara för Enköpings UFO-förening utan där har också UFO-Sverige haft otaliga styrelsemöten och andra sammankomster. Ett av rummen i stugan kom snart att prydas av alla de vackra emblem för olika ufoföreningar som Arnold Idebring, Enköpings UFO-förening, tillverkade med stor konstnärlig känsla. Stugan revs 2011 och nu finns inte många spår kvar, men desto fler minnen. Emblem och andra uforelaterade prylar finns idag bevarade på Arkivet för det oförklarade i Norrköping.  

pod

UFO-Sverige

En podcast som produceras av Riksorganisationen UFO-Sverige.
Podcastens idé är att behandla ämnet ufo, UFO-Sverige och närliggande ämnen ur olika perspektiv.
Upplägget är av karaktären samtal mellan personer och berättande där man inte läser direkt från manus.
Producent och programledare är sedan starten Tobias Lindgren. 

UFO-Sverige

UFO-Syd

Lokalförening inom UFO-Sverige, baserad i Lund, 1978-1980. Ordförande var Mikael Nanne (1959-1980). Som mest hade föreningen 27 medlemmar.

UFO-Times

Den brittiska ufoorganisationen Buforas tidskrift.

ufo.se

Internetadressen till UFO-Sveriges officiella webbplats. ufo.se startades i februari 1996 och hade över 30.000 besökare första året. I april 2000 var siffran närmare 250.000. Här finns information om det mesta inom UFO-området. Under 2006 inleddes uppbyggnaden av en rapportdatabas inom sajten där också allänheten kommer att få tillgång till viss information. Mikael Sjöberg ansvarade för webbplatsen de första 10 åren. Ganska exakt 20 år efter starten görs en total uppdatering av ufo.se, med bland annat modernare teknik och mer innehåll. Ansvarig för webbplatsen ufo.se är Tobias Lindgren.  

Bilden togs på Vancouver Island den 8 oktober 1981. Den har rännu inte fått någon förklaring.

Ufobilder

De allra flesta bilder av ”flygande tefat” har visat sig vara bluffar eller naturliga fenomen. Den amerikanska ufogruppen Ground Saucer Watch ägnade nio år åt att analysera 1.013 påstådda ufobilder. Alla undersöktes i en dator där ufologerna jagade trådar, dubbelexponeringar och andra tecken på fusk. Resultatet blev nedslående: Av de 1.013 bilderna var hela 605 (59%) rena förfalskningar. Ett vanligt sätt att tillverka ”ufobilder” var att hänga upp en liten modell i en tunn tråd nära kameran. Så här ser statistiken från Ground Saucer Watch’ undersökning ut:

Bluffar 605 (59%)
Misstolkningar 210 (21%)
Ballonger 102 (9%)
Fotografiska fel 51 (6%)
Äkta bilder 40 (4%)
Omöjliga att undersöka  5 (1%)

 

Ufokulter

Det finns många ufokulter som samlar anhängare. Ofta tillhör kulterna New Age-rörelsen och blandar in österländska filosofier i ufotron. På 60- och 70-talet ledde kontaktpersonen Sten Lindgren en ufokult i Stockholm. Den kallades för Trans Galactic Communication och hade som syfte att vara utomjordingarnas kontakt på jorden. Gruppen räknade inte bara med goda utomjordingar. Inbakat i ideologin fanns även ”neg-bröder” som var negativa rymdvarelser. Sten Lindgren varnade medlemmarna för dessa, med påföljden att några blev paranoida. I boken ”Uppståndelsen från tefatssekten” berättade medlemmen Anders Dahl att han blev tvungen att uppsöka psykiatrisk vård för sina vanföreställningar. Andra religiösa ufogrupper på 70-talet var Intergalaktiska fredsorganisationen i Linköping och Malmö Interplanetariska Sällskap. 1996 bildades den svenska sektionen av Raëlrörelsen, en internationell organisation som blev känd för att vilja bygga en ambassad åt utomjordingarna. De hävdar att utomjordingarna vill sprida människans DNA och tillverka nya människor som ska bo på andra planeter.

Se: Lindgren, Sten

Ufologi

Studiet av ufofenomenen. De som ägnar sig åt ufologi kallas för ufologer.

wikipedia

wikipedia

Ufologisk tidskrift

Ufologisk tidskrift ges ut av danska Sufoi och är avsedd för läsare som önskar djupgående artiklar om den forskning och de undersökningar som görs om ufofenomenen. I tidningen kan man bland annat läsa om resultaten av Sufois olika forskningsprojekt. Ufologisk tidskrift kommer ut oregelbundet och med varierande antal sidor. Första numret utkom i december 1996.

Se: Sufoi

Ufoorganisationer

Vid sidan av de officiella ufoundersökningarna växte privata grupper och organisationer upp; i USA Aerial Phenomena Research Organization, Apro (1952) och National Investigations Committee on Aerial Phenomena, Nicap (1956) följda Mutual UFO Network (1969) och Center for UFO Studies (1973), i Sverige Ifologiska Sällskapet (1958) och Malmö Interplanetariska Sällskap (1958). 1970 bildades så Riksorganisationen UFO-Sverige som den första landsomfattande organisationen följd av Göteborgs Informationscenter för Oidentifierade flygande föremål, Gicoff senare samma år.

Ultraterrestials

Många ufologer har genom åren tagit avstånd från den utomjordiska teorin och istället börjat spekulera i möjligheten att ufo fenomenet kan ha sin förklaring i besökare från andra dimensioner. John Keel ansåg att dessa intelligenser finns här på jorden men att de kan göra sig synliga när dom helst önskar genom att träda in i det synliga ljusspektret. Han ansåg även att de kunde anta vilka former som helst och att en rad observationer som dokumenterats både i modern tid och tidigare i historien har sin förklaring i dessa intelligenser som han kallade Ultraterrestials.

Unidentified Aerial Phenomena, UAP

Alternativ benämning på UFO. Har föreslagits att ersätta UFO, men har aldrig slagit igenom inom uforörelsen. Termen skapades för att få en mera neutral benämning än begreppet ufo som ofta förknippas med besökare från andra världar.

Termen används nu allt mer och särkilt nu när amerikanska marinen satt upp sin nya "ufo-gren" UAPTF, där TF står för taskforce.

wikipedia 

Unidentified Light Phenomena

Benämning på ljusfenomenen i Hessdalen.

Se: Hessdalen, Project

USO

Unidentified Submarine Object. Med termen menas oidentifierade undervattensföremål.

Utländska ufogrupper

Se: Ufoorganisationer