Riksorganisationen UFO-Sveriges stadgar antagna vid riksstämman i Örebro 5 maj 2012.

 

§ 1. Namn

Organisationens namn är Riksorganisationen UFO-Sverige.

 

§ 2. Målsättning

Riksorganisationen UFO-Sverige är ett samarbetsorgan för föreningar och enskilda personer verksamma inom ufoområdet (Unidentified Flying Objects = Oidentifierade Flygande Objekt).

UFO-Sveriges målsättning är att söka kunskap om och utröna ufofenomens natur och ursprung samt påverkan på individ, kultur och samhälle.

UFO-Sverige har som ambition att studera och arbeta med ufofrågan utifrån ett objektivt, kritiskt granskande och vetenskapligt synsätt.

 

§ 3. Verksamhet

Riksorganisationen UFO-Sverige skall:

Samla ufointresserade i Sverige som seriöst och objektivt vill studera, eller forska i ämnet oidentifierade flygande föremål (ufo).

Mottaga, undersöka och dokumentera uforapporter.

Bedriva och främja forskning för att vinna ökad kunskap om ufo.

Verka för en vetenskapligt inriktad, kunskapsbaserad diskussion om ufo.

Motverka okritiskt tänkande likaväl som oberättigad skepsis omkring ufo.

Stimulera och aktivera intresset för ufofrågan i Sverige.

Skapa och upprätthålla kontakter med intresserade och forskare på ufoområdet i andra länder.

Seriöst och genomarbetat delge allmänhet, massmedia, forskare, politiker och beslutsfattare fakta och teorier om ufo.

Ansvara för och utbilda fältundersökare.

Utge en tidskrift med seriös och aktuell information.

 

§ 4. Säte

Organisationen har sitt säte på den ort där organisationens kansli finns.

 

§ 5. Medlemskap och avgifter

Organisationen är öppen för alla föreningar och enskilda personer som omfattar organisationens målsättning och idéprogram.

Medlemskap gäller för kalenderår. Förening som önskar medlemskap skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beslutar om medlemskap utifrån insända handlingar (stadgar, styrelseprotokoll, medlemsförteckning) och personlig kontakt.

Enskild prenumerant på riksorganisationens tidskrift räknas ej som medlem.  Medlem i lokalförening räknas ej som medlem i riksorganisationen.

Medlemsavgiftens storlek för enskild medlem, lokalförening samt undersökningsgrupp fastställes av riksstämman.

Den som väljs in som ledamot i UFO-Sveriges styrelse skall också vara enskild medlem i organisationen.

 

§ 6. Lokalföreningar

Lokalförening kan bildas inom kommun eller avgränsad region. Lokalförening skall verka i enlighet med riksorganisationens stadgar och idéprogram.

Lokalförening antar "Normalstadgar för lokalförening" eller egna stadgar som inte strider mot riksorganisationens stadgar eller idéprogram.

Lokalförening skall en gång per år, efter lokalt årsmöte, skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt verksamhetsplan till riksorganisationen senast sex veckor före stämman.

Styrelse- och mötesprotokoll skall kontinuerligt skickas till UFO-Sveriges kansli.

Upplöses lokalförening skall dess handlingar och övriga tillgångar överlämnas till riksorganisationen.

 

§ 6a. Undersökningsgrupper

En undersökningsgrupp har som ändamål att i samarbete med UFO-Sveriges rapportcentral undersöka och dokumentera rapporter om påstådda ufofenomen. En undersökningsgrupp skall bestå av minst två personer och samtliga skall när ansökan lämnas in vara antagna som enskilda medlemmar i UFO-Sverige. Gruppen skall ha antagit UFO-Sveriges idéprogram och stadgar.

Gruppen skall inkomma med en formell ansökan om medlemskap till UFO-Sveriges styrelse.

Gruppen skall utse en kontaktperson gentemot UFO-Sveriges styrelse men behöver inte ha en egen formell styrelse.

Inom ett år från det att gruppen bildats skall samtliga medlemmar ha genomgått en fältundersökarutbildning. Om en sådan utbildning inte har kunnat erbjudas från UFO-Sveriges sida görs undantag från denna regel.

Gruppen skall sex veckor före riksstämman varje år tillställa UFO-Sveriges styrelse en förteckning över sina medlemmar.

 

§ 6b. Lokala representanter

Lokal representant har till uppgift att aktivt vara UFO-Sveriges företrädare och ansikte utåt i sin geografiska region.

Arbetsuppgifter för lokal representant: undersökning och dokumentation av ufohändelser, anordna föredrag, skriva insändare, hålla kontakten med lokala massmedia med mera.

Lokal representant utses av styrelsen.

Lokal representant skall vara enskild medlem i UFO-Sverige.

 

§ 7. Riksstämman

Riksstämman är organisationens högsta beslutande organ.

Riksstämman sammanträder en gång per år.

Riksstämman bör hållas senast maj månads utgång.

Kallelse skall vara samtliga lokalföreningar samt lokala representanter tillhanda senast två månader före riksstämman. Övriga medlemmar erhåller information om riksstämma genom UFO-Sveriges hemsida.

Samtliga medlemmar och föreningar äger rätt att lämna motioner och skrivelser för behandling på stämman. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman för beredning och yttrande av styrelsen.

Handlingar rörande riksstämman skall sammanställas av styrelsen och vara samtliga lokalgrupper och lokala representanter tillhanda senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skall innehålla följande:

Dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Verksamhetsplan

Budgetförslag

Valberedningens förslag till nomineringar

Motioner och skrivelser samt styrelsens yttrande

Vid riksstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Godkännande av dagordning

5. Val av

a/ mötesordförande

b/ mötessekreterare

c/ två protokolljusterare

d/ två rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Medlemsavgifter

11. Verksamhetsplan

12. Budgetförslag

13. Motioner och skrivelser

14. Stadgeändringar

15. Val av

a/ ordförande

b/ kassör

c/ ordinarie ledamöter

d/ suppleanter

e/ revisorer

f/ revisorsuppleanter

g/ valberedning

 16. Val av ort för riksstämma

 17. Fastställande av arbetsgrupper/kommittéer

 18. Prövning av eventuella uteslutningsbeslut

 19. Avslutning

Extra riksstämma kan sammankallas av styrelsen om särskilda skäl föreligger.

Den extra stämman skall äga rum inom 60 dagar efter styrelsens beslut.

Kallelse till stämman skall innehålla uppgifter om anledningen till den extra stämman.

 

§ 8. Röstning vid riksstämman

Rösträtt vid stämman har enskilda medlemmar samt riksorganisationens ordinarie styrelseledamöter. Rösträtt för enskild medlem får ej utövas genom fullmakt.

Styrelseledamöter samt enskilda medlemmar erhåller en röst. Styrelsen äger rösträtt i alla ärenden som inte rör det gångna årets verksamhet och förvaltning samt ej heller val av styrelseledamöter och revisorer.

Som riksstämmans beslut gäller den mening/förslag som erhållit:

- 3/4 av rösterna vid stadgeändringar, beslut om upplösning samt prövning av uteslutningsbeslut.

- Mer än hälften av rösterna i övriga ärenden.

Vid lika röstetal företas först en sluten omröstning. Vid återigen lika röstetal gäller mötesordförandens röst som utslagsröst. Sluten omröstning skall ske om en medlem så begär.

Vid lika röstetal företas först en sluten omröstning. Vid återigen lika röstetal gäller mötesordförandens röst som utslagsröst. Sluten omröstning skall ske om ett ombud så begär.

 

§ 9. Styrelse

Styrelsen utses av riksstämman och är organisationens beslutande och verkställande organ mellan riksstämmorna.

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst fyra suppleanter.

Ledamöterna väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

Ordförande och kassör utses av stämman, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

Konstituerande styrelsemöte skall hållas senast sex veckor efter riksstämman.

Styrelsen skall så långt det är praktiskt möjligt komma från olika delar av landet.

Styrelsen skall ha minst två möten per år.

Styrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Suppleanter inträder i ordinaries ställe i den ordning de valts.

 

§ 10. Räkenskaper

Organisationens räkenskaper förvaltas av kassören och omfattar kalenderår (=verksamhetsår).

Räkenskaperna, samtliga löpande verifikationer samt balans- och resultaträkning, och protokoll skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före riksstämman.

 

§ 11. Firmatecknare

Inom styrelsen utses två personer, varav den ene skall vara kassör, att var för sig teckna firman.

 

§ 12. Revision

På riksstämman väljs två revisorer samt två revisorsuppleanter.

Det åligger revisorerna att granska organisationens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt upprätta berättelse över revisionen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 13. Valberedning

Valberedningen utses av riksstämman och består av minst tre personer varav en är sammankallande.

Valberedningens ledamöter får ej vara ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller vara revisor eller revisorsuppleant.

Nomineringar till val vid riksstämman skall lämnas till valberedningen senast sex veckor före riksstämmans öppnande.

Valberedningen skall

- Kontakta avgående styrelsemedlemmar för eventuellt omval

- Sända ut nomineringslistor till föreningarna samt lokala representanter senast tre månader före riksstämman

- Mottaga förslag på kandidater till styrelsemedlemmar och revisorer i organisationen

- Upprätta förslag på personval till styrelsen

- Upprätta förslag till ny valberedning, samt orter för riksstämma

- Kontrollera att föreslagna personer är tillfrågade

 

§ 14. Intern information

Vid alla sammanträden med arbetsgrupper och kommittéer, såväl beslutande som rådgivande, skall protokoll föras.

Styrelsen, eller av styrelsen delegerad arbetsgrupp, har ansvar för att styrelsemedlemmar, lokalföreningar samt lokala representanter får del av protokoll från riksstämma,

styrelsemöten, arbetsgrupper och kommittéer.

 

§ 15. Tidskrift

Organisationen skall ge ut en tidskrift med ansvarig utgivare.

Tidskriften skall spegla den policy organisationen har och vara en seriös förmedlare av aktuell information, forskning, fakta och teorier i ufofrågan.

 

§ 16. Uteslutning

Lokalförening eller enskild medlem som ej följer riksorganisationens målsättning eller stadgar eller uppträder så att organisationens anseende skadas, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

Medlem i lokalförening kan endast uteslutas i samförstånd med ansvarig styrelse i lokalförening.

Beslutet prövas av efterföljande riksstämma.

 

§ 17. Stadgeändring

Lokalförening eller enskild medlem kan till riksstämman inlämna förslag på stadgeändring.

Förslaget skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före riksstämman.

Stadgeändring kräver 3/4 majoritet av rösterna vid riksstämma..

 

§ 18. Upplösning

Organisationen kan inte upplösas med mindre än att beslut fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande riksstämmor, varav en skall vara ordinarie.

Vid ett sådant beslut skall även riksstämman besluta om hur de gemensamma ekonomiska tillgångarna skall fördelas.

Dokument, rapporter, korrespondens, böcker, tidskrifter och annat tryckt eller på andra medier lagrat material skall överlåtas till Stiftelsen Arkivet för UFO-forskning, AFU.

För att fråga om organisationens upplösning skall kunna handläggas, skall i kallelsen till riksstämman ha angivits att denna fråga kommer under prövning.

 

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige