F-117

Amerikanskt flygplan som första gången användes i Kuwaitkriget. Det 27 mars 1999 störtade ett F-117A under ett anfall nära Belgrad i Jugoslavien. Planet är triangelformat, är mycket svårupptäckt på radar tack vare sin stealthteknik och kan lätt misstolkas som ett genuint ufofenomen. Flera ufologer anser att det var just denna flygplanstyp som orsakade en serie observationer över Belgien i slutet av 1980-talet.

Se: Belgien-vågen, StealthflygplanFalcon

Möjligt kodnamn för Richard Doty även om det har ifrågasatts av flera ufologer.

Se: Doty, RichardFältundersökare

Benämningen på de UFO-Sverigeanslutna personer som undersöker ufoobservationer runt om i landet. Fältundersökarna utbildas varje år på en speciell kurs där bland annat misstolkningsfenomen, utredningsteknik och källkritik står på programmet. Efter kursen är man behörig att undersöka ufofall och fältundersökaren står då i kontakt med UFO-Sveriges rapportcentral. Den första kursen för fältundersökare hölls på Lersätersgården utanför Köping 24-25 september 1977. Fram till och med 1992 kallades undersökarna fältforskare men beteckningen ändrades 1993 till fältundersökare för att undvika en koppling till akademiskt utbildade forskare.

Se: UFO-Sveriges Rapportcentral

Bli fältundersökareFarriols, Rafael (1928-2006)

Spansk ufolog som specialiserade sig på att samla in och studera de så kallade Ummo-breven. Farriols organiserade den första kongressen kring Ummo-frågan 1971. 1969 publicerade han tillsammans med Antonio Ribera boken "Un caso perfecto" (Ett perfekt fall) om en serie observationer och fotografier tagna nära Madrid 1967.

 

Fire in the sky

Fire in the sky

 

Film baserad på det amerikanska Travis Waltonfallet. Travis Walton var skogshuggare och var försvunnen i flera dagar i samband med en påstådd ombordtagning 1975. Hans kollegor utsattes för lögndetektortest eftersom polisundersökaren ansåg att de hade dödat den försvunne Travis Walton. Filmen finns även på video och är inte en dokumentärfilm. Vissa fakta har uteslutits eller ändrats för att göra filmen mer intressant. Bland annat har varelsernas utseende förändrats liksom händelsförloppet ombord på farkosten.

Se: Walton, Travis

imdb

 

Flap - 

Den första stora ufovågen, så kallad ”flap”, inträffade över västra Ryssland 1892 då tidningarna kunde rapportera om säregna iakttagelser av ”ballonger” i skyn. Några år senare, vintern 1896-97 drabbades västra och mellersta USA av en ännu mera omfattande våg. Den gången beskrevs föremålen som ”luftskepp” även om de flesta iakttagelserna gjordes nattetid då observationsförhållandena var dåliga. 1909 drabbades New England-området i nordöstra USA av en mängd rapporter av oidentifierade luftskepp. Den första svenska ufovågen inleddes vintern 1933–34 med hundratals observationer för att åter blossa upp 1936–37 men då i mindre omfattning. Föremålen, som ofta syntes i dagsljus, beskrevs som ”flygplan” och svensk militär sattes in mot inkräktarna. 1946 tillsatte överbefälhavaren en hemlig kommitté för att utreda det stora antalet rapporter om ”missiler” som sågs kränka svenskt territorium detta år. Dessa okända föremål fick snabbt namnet spökraketer av pressen. Vid flera tillfällen genomsöktes sjöar i norra Sverige efter rapporter om nedslag men militärens undersökare kunde aldrig finna några metalldelar, endast gropar i sjöbottnen. I en slutrapport till ÖB skriver kommittén: ”Det har utan tvivel över Sverige pågått en främmande försöksverksamhet med reaktions- eller raketvapen.” I Dalarnas län har två stora våger inträffat 1985 och 1987. En liknande våg inträffade i Värmland 1988. En våg över Lilla Edet-området 1992 visade sig vid en undersökning kunna förklaras med misstolkningar av naturliga föremål. Under tre år, mellan 1972 och 1975, utsattes Värmland också för en serie mystiska överflygningar av okända flygplan. Militär och polis försökte komma de okända flygarna på spåren men misslyckades trots flera stora undersökningar under 1975. Andra stora och berömda flapar i världen har varit 1947 i USA (efter Kenneth Arnolds observation av 9 studsande objekt), i Hessdalen i Norge från 1980 och framåt samt i Belgien 1990.

Se även: Belgien-vågen, SpökraketernaFlat Earth Society

Organisation med säte i USA som anser att jorden är platt och att rymdfärderna bara är en bluff av Nasa. Organisationen gav ut tidskriften ”Flat Earth News”. Ordförande var Charles K. Johnson fram till sin död, 76 år gammal, i april 2001.Flygande tefat

Den gamla benämningen på UFO. Termen uppkom 1947 då den amerikanske privatflygaren Kenneth Arnold såg en formation av nio föremål flyga fram över Kaskadbergen i delstaten Washington. Arnold beskrev föremålens rörelse och inte utseende när han inför pressen berättade om händelsen: ”They flew like a saucer would if you skipped it across the water”. Själva uttrycket myntades den 25 juni 1947. Ofta utpekas den amerikanske reportern Bill Bequette, reporter på Pendleton East Oregonian, som den som använde beteckningen ”flying saucers” för första gången. Detta förnekas dock av Bequette själv. I mars 1947 hade diskusformade föremål setts över Verviers i Belgien. Det var dock inte första gången föremål jämfördes med flygande tefat. Redan i januari 1878 beskrev bonden John Martin i Texas hur ett föremål format som ett tefat hade flugit över hans gård. Den ersattes av beteckningen UFO 1948.

Se: Arnold, Kenneth Bequette, Bill Ufo

wikipedia

Flying Saucer Review - 

Flying Saucer Review Brittisk ufotidskrift som grundades 1955 och fortfarande ges ut. Från att ha varit ett seriöst forum där ufologer kunde publicera sina resultat har tidskriften under 90-talet blivit allt mer spekulativ. Den tidigare redaktören, Gordon Creighton, anser att vi alla kontrolleras av utomjordiska krafter och att många människor är hälften utomjording/hälften människa. Nuvarande redaktör för tidningen heter Edwin Yoyce. Tidigare redaktörer har varit följande: Derek Dempster (1955-1956), Brinsley le Poer Trench (1956-1959), Waveney Girvan (1959-1964), Charles Bowen (1964-1982) och Gordon Creighton (1982-2003).

 

 

 

 FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut (tidigare Försvarets forskningsanstalt) är en svensk myndighet som bland annat fungerar som insamlingsmyndighet för ufoobservationer, eller ljus- och ljudfenomen som observationerna benämns inom försvaret. Under hela 50-talet och en bit in på 60-talet ansvarade försvarsstaben för utredningar i samband med svenska uforapporter men överlät i oktober 1965 handläggningen på försvarets forskningsanstalt. FOA/FOI kom genom sina handläggare att fungera som rapportmottagare och allmänhetens kontakt, några egna undersökningar utfördes i regel inte. I takt med att Riksorganisationen UFO-Sverige blev allt mera känd har antalet rapporter till försvaret minskat från 100-200 per år under 50-talet till 10-20 per år under 90-talet.

webbFOIA

Freedom of Information Act. Den amerikanska motsvarigheten till den svenska offentlighetsprincipen. Genom FOIA har amerikanska ufologer lyckats få ut tidigare hemligstämplade dokument från bland annat FBI, CIA och NSA.Förenta Nationerna

Vid tre tillfällen har ufofrågan tagits upp i Förenta Nationerna, FN. Redan den 7 juni 1967 fick ufologen och forskaren James Mc Donald tillfälle att inför en särskild FN-kommitté diskutera frågan. I en artikel efter mötet citerades den dåvarande generalsekreteraren U Thant. Enligt artikeln hade U Thant sagt att ufofrågan, näst efter kriget i Vietnam, var det viktigaste internationella problemet för tillfället. U Thant har senare förnekat uttalandet och det mesta tyder på att det rör sig om ett påhitt från reporterns sida. Den 3 november 1971 togs ufofrågan åter upp när Ugandas representant i generalförsamlingen, Grace Ibingira, försökte få kommittén för ett fredligt utnyttjande av rymden att ställa sig bakom en uppmaning till alla rymdfarande nationer att inte provocera eventuella utomjordingar om de skulle möta sådana. Talet bar titeln ”De galaktiska rymdskeppen och deras piloter”. Kommittén röstade ned förslaget. Den 7 oktober 1977 lyckades öriket Grenadas dåvarande premiärminister Eric Gairy att få generalförsamlingen att bilda en kommitté med uppgift att ta fram riktlinjer för FN:s fortsatta arbete i ufofrågan. Resultatet av Eric Gairys tal blev att dåvarande generalsekreteraren Kurt Waldheim tog initiativ till ett möte som resulterade i att bland andra ufologerna Allen Hynek och Jacques Vallee framträdde inför kommittén för ett fredligt utnyttjande av rymden den 27 november 1978. Något aktivt engagemang i ufofrågan kom dock aldrig till stånd.Fort, Charles Hoy (1874-1932)

Amerikansk journalist och redaktör samt samlare av mystiska händelser. Fort föddes i Albany, New York och gav ut fyra böcker: ”The Book of the Damned” (1919), ”New Lands” (1923), ”Lo!” (1931) och ”Wild Talents” (1932). Av dessa har endast ”New Lands” översatts till svenska under titeln ”Länder bortom verkligheten” (1971). Redan 1919, drygt 50 år före Erich von Däniken, Andrew Tomas och Robert Charroux förde Fort fram tanken på att vi kanske härstammar från en utomjordisk ras som en gång besökte vår jord i främmande rymdskepp. Fort är känd för sitt omfattande samlande av anomalier inom snart sagt varje område. Vecka efter vecka tillbringade Charles Fort i mörka bibliotekssalar hängande över vetenskapliga tidskrifter och tidningar på jakt efter, vad han kom att kalla, ”fördömda fakta” - fakta som ratats av vetenskapens företrädare. Mödosamt antecknade han dem på små papperslappar som han sedan katalogiserade. Nästan halva sitt liv ägnade han åt detta oglamorösa arbete. Charles Hoy Fort var bara 58 år när han dog på Royal Hospital i New York en vårdag 1932.Fortean Picture Library

Se: Bord, Janet och ColinFowler, Raymond (1933-)

Amerikansk ufolog och författare. Fowler bland annat skrivit bland annat följande böcker: ”UFOs: Interplanetary Visitors” (1974), ”The Andreasson Affair” (1979), ”The Melchizedek connection” (1981), ”The Watchers” (1990), ”The Allagash Abductions” (1993), ”The Andreasson Affair Phase Two” (1994), ”The Watchers II” (1995), ”The Andreasson Legacy” (1997). Fowler är övertygad om att jorden besöks av utomjordiska varelser.Friedman, Stanton T. (1934-)

Amerikansk kärnfysiker och ufoundersökare. Hans arbete som kärnfysiker innebar hemliga försök med nukleär flygning, fission- och fusionsraketer. Har arbetat aktivt med ufofrågan sedan 1958. 1978 påbörjade han sin undersökning av den påstådda ufokraschen vid Roswell och blev den som kom att spåra flera av originalvittnena. Stanton Friedman har publicerat ett otal häften och bland annat skrivit följande böcker: ”Crash At Corona: The U.S. Military Retrieval And Cover-Up Of A Ufo” (1992), ”Top Secret Majic” (1996) samt cd-romskivan ”UFOs: The Real Story” (1995). Friedman har särskilt kommit att engagera sig i undersökningen av Roswell-fallet och han är en stark förespråkare för ET-hypotesen.

 


Daniel Fry Daniel Fry

Fry, Daniel (1908-1992) -

Den 4 juli 1950 påstår amerikanen Daniel Fry att han fick resa i ett tefat mellan New Mexico och New York. Färden tog en halvtimme. Hans rymdkontakt hette A-Lan och var stationerad på jorden för att hjälpa mänskligheten. Daniel Fry blev en av de mest kända kontaktpersonerna under 1950- och 60-talen och författare till böckerna ”Resa med flygande tefat” samt ”Budskapet från rymden”. Han grundade organisationen Understanding och besökte vid ett tillfälle Sverige. Analys av en 16 mm färgfilm Fry tog i Oregon 1964 visar att det var en liten modell nära kameran som rörde sig i vinden och hans övriga fotografier har starkt ifrågasatts. Daniel Fry presenterade sig vanligen som Dr. Fry, en titel han köpt från ett icke erkänt institut i London.

wikipediaFuller, Paul

Engelsk ufolog och redaktör för tidskriften The Crop Watcher 1990-1997. Engagerad cirkelundersökare 1986-1997. Har tillsammans med Jenny Randles publicerat två böcker om cirkelfenomenet: ”Controversy of the Circles” (1989) och ”Crop Circles - A Mystery Solved” (1990, omarbetad upplaga 1993).Fund for UFO Research (FUFOR)

Ideell organisation bildad den 1 augusti 1979 District of Columbia, USA, med syfte att samla in pengar till olika ufoprojekt. Under dess första tio år fördelade FUFOR USD 50.000 till olika vetenskapliga projekt. Fonden har haft följande ordföranden: Bruce Maccabee (1979–1993), Richard Hall (1994–1997) och Don Berliner (1998–).

Webb

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige